Każdy ma prawo do szczęścia.
Ty też.
To bardzo proste.

Aktualności

 • Ważny wywiad z Kariną Janas.

  Wywiad z Karią Janas, pomsłodawczynią kampanii "Polko, bą∂ź zdrowsza" o tym jak dobrze żyć, jak być nie-zależną, jak odnaleźć klucz do szczęścia i czym ono tak naprawde jest......

  Czytaj więcej

 • Wizyta w 20m2 Łukasza :)

  "Takich gości życzę sobie w każdą niedzielę. Gdybym nie płakał po rozstaniu, gdybym nie potykał się na pozornie prostej drodze, gdybym nie odpierał ataków mało świadomych ludzi, nie byłbym taki jak jestem. Zapraszam na wspaniałe spotkanie z Ilona Felicjańska, która przeszła więcej. Otwórzmy szerzej oczy." Łukasz Jakóbiak...

  Czytaj więcej

 • Stworzyłam SIEBIE dla Ciebie <3

  Moje życiowe doświadczenia sprowokowały mnie do poszukiwań tego, co w życiu najważniejsze. Robie to od siedmiu lat i przyznaję otwarcie, że efekty są rewelacyjne. Klucz do szczęścia to według mnie bezwarunkowa miłość i akceptacja wynikająca z samego istnienia. Niezwykle ważne jest też zrozumienie, że życie to dar, że mamy na nie wpływ, a wszystko to, co się dzieje dookoła nas,...

  Czytaj więcej

O Instytucie Miłości

happy


Instytut miłości to miejsce które wskaże Ci drogę do siebie, przypomni to o czym wiesz, ale zapomniałeś lub głęboko w sobie ukryłeś... Tutaj dostaniesz wskazówki, znajdziesz miejsca które Ci w tym pomogą.

Pomogą Ci w odnalezieniu szczęścia i miłości czyli tego czego przez całe życie szukamy.

O Ilonie Felicjańskiej


Jedna z naj­słyn­niej­szych pol­skich mode­lek. Swoją karierę zaczęła od udziału w kon­kur­sie Miss Polo­nia w 1993 r. w któ­rym zdo­była tytuł II wice­miss. W tym samym roku została fina­listką kon­kursu Elitte Model Look. Rok póź­niej zade­biu­to­wała na wybiegu w kolek­cji nie­ist­nie­ją­cej już „Mody Pol­skiej” i pod­pi­sała umowę z reno­mo­waną agen­cją mody Model Plus.

W następ­nych latach brała udział, mię­dzy innymi, w poka­zach pret-a-por­ter w Paryżu i otwar­ciu filii agen­cji Ber­lin Models w Chile. Byłą gwiazdą na wybie­gach Calvina Kle­ina, Triumpfa, Pier­re’a Car­dina, Max Mary, Eskady, Gotexu, Hexe­line, Macieja Zie­nia, Ewy Minge, Teresy Rosati, oraz wielu innych.

Masową popu­lar­ność zdo­była jako współ­pro­wa­dząca pro­gram „Na każdy temat” – pierw­szy pol­ski talk-show z praw­dzi­wego zda­rze­nia nada­wany od 1994 do 1998 roku w tele­wi­zji Pol­sat. Modelka zwią­zała się także z reklamą: jej twarz pro­mo­wała, mię­dzy innymi, kosme­tyki Miss Sporty, mydło Pal­mo­live i kremy Ireny Eris. Wzięła udział w nie­zli­czo­nej ilo­ści sesjach mody, mię­dzy innymi do „Urody”, „Pani”, „Wyso­kich Obca­sów”, „Elle”, „VIVA”, „Gala”.) W 2005 roku Ilona Feli­cjań­ska została amba­sa­dorką wło­skiego domu mody MaxMara i zało­żyła wła­sną agen­cję even­towo-PRową Feli­cjań­ska Media.

W 2006 roku została fun­da­to­rem i pre­ze­sem Fun­da­cji Nie­za­po­mi­najka. Amba­sa­dor kam­pa­nii spo­łecz­nych takich jak „Sta­wiam na mleko i pro­dukty mleczne”, „Rośnij zdrowo”, „Różowy tele­fon Sam­sunga”, „Zdrowy nawyk, zdrowe piersi” i wielu innych.

Obec­nie Ilona Feli­cjań­ska to mama dwóch synów oraz świa­doma wła­snej war­to­ści i atrak­cyj­no­ści kobieta. Świat mody na­dal jest jej bli­ski, z dużym zaan­ga­żo­wa­niem i rewe­la­cyj­nymi rezul­ta­tami pozuje do sesji zdję­cio­wych mło­dym, świet­nie roku­ją­cym foto­gra­fom, pro­jek­tan­tom, a także maki­ja­ży­stom i fry­zje­rom.

W 2013 roku poja­wiła się jej pierw­sza książka, thril­ler ero­tyczny „Wszyst­kie odcie­nie czerni”, który był ogrom­nym suk­ce­sem wydaw­ni­czym.

Kolejne książki Ilony są już auto­bio­gra­ficzną moty­wa­cją do lep­szego życia. „Ilona Feli­cjań­ska. Cała prawda o…” „Jak być nie­znisz­czalną. O uza­leż­nie­niu, depre­sji, prze­mocy” oraz „Zna­la­złam klucz do szczę­ścia. Moja droga w poszu­ki­wa­niu tego co w życiu naj­waż­niej­sze”.

Obec­nie Ilona to mówca i moty­wa­tor, wska­zu­jąca na wła­snym przy­kła­dzie, że błędy i potknię­cia są czę­ścią drogi do odna­le­zie­nia w sobie szczę­ścia i miło­ści.

Fundacja Ilony Felicjańskiej "Mam Wybór"

Celami fundacji są:

1) działalność wspierająca, wychowawcza, oświatowa, medyczna, psychologiczna i kulturalna, szczególnie w zakresie promocji i pomocy w kształtowaniu nowego stylu życia i nowych postaw życiowych, mających na celu samopoznanie, harmonie z otoczeniem, samoakceptacje, równowagę, spełnienie, dokonywanie właściwych wyborów życiowych, pomoc w rozwoju emocjonalnym, duchowym, w zdrowiu psychicznym i fizycznym, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) promowanie postaw ograniczania picia alkoholu, ograniczania zażywania narkotyków, używek, leków, jedzenia i innych szkodliwych substancji i szkodliwych zachowań.

(Nie)zależna kampania społeczna

Kim są (nie)zależne ? To przede wszystkim osoby takie jak my. Każda z Nas może nią być, jeśli będzie ze sobą w zgodzie, a to co przeszła wykorzysta i uzna za bardzo cenną lekcję. Każde przeżycie nas czegoś uczy. Każda chwila jest tylko jedna i warto nauczyć się czerpać z nich. (Nie)zależne to w końcu silne, piękne kobiety, mające niegdyś swoje słabości, jak każdy. One jednak po zetknięciu się z uzależnieniem, zaburzeniem odżywiania, po walce z nim i wygranej – stały się bogatsze. Odnalazły siebie. Chcemy pokazać i aby wszyscy zrozumieli, szczególnie osoby, które jeszcze walczą, że uzależnienia, zaburzenia to nie wyrok. To choroba z którą można wygrać, tak naprawdę tylko dzięki sobie. To tylko kwestia zrozumienia i wejrzenia głęboko w siebie. Nie potrafiłaś sobie poradzić z wieloma sytuacjami, nie dbałaś o siebie. Najwyższy czas powiedzieć sobie dość. Jesteś ważną, wyjątkową osobą. Jak każda z nas, wygranych możesz sobie poradzić, a utrata sensu stanie się Twoją trampoliną, jeśli uwierzysz.


Chcesz być taka jak my, (Nie)zależne? Daj sobie szansę! Nie pozwól sobie stracić kolejnego dnia! Projekt społeczny (Nie)zależne ma poruszyć trudny ale jakże ważny i coraz bardziej aktualny temat różnych uzależnień oraz zaburzeń odżywiania wśród kobiet. Chcemy zmieniać stereotypy, stygmatyzację i edukować. Dawać szansę i wspierać, bo to tego najczęściej potrzebują osoby uzależnione. Tak niewiele, a zarazem tak wiele. (Nie)zależne to wyjściowo piękny, sensualny kalendarz inspirowany zdjęciami kalendarza Pirelli, wydany w formacie A3, a jego bohaterkami jest 12 kobiet.

Autorem zdjęć jest Arcadius Mauritz (www.arcadius.co). W połowie grudnia odbędzie się konferencja prasowa inicjująca start projektu. Wszystkie informacje dostępne będą na stronie www.instytutmilosci.pl. W ramach (Nie)zależnych organizowane będą spotkania z ambasadorką oraz bohaterkami kalendarza. Dodatkowo, projekt promowany jest przez program „Pytanie na śniadanie”, a podczas ostatniej transmisji uruchomiona była specjalna linia telefoniczna dla widzów. Nagranie programu w linku poniżej.

pytanienasniadanie.tvp.pl/27394424/niezalezne-kampania-o-kobiecych-uzależnieniach

Chcemy trafić do jak największej liczby kobiet, bo wiemy, że uzależnienie to choroba, która nie pyta o wiek, status społeczny, ilość pieniędzy, zajmowane stanowisko.

Projekt wspiera Pani Prezydentowa Agata Duda oraz PARPA, CPK, TVP2.

Nasi Partnerzy

parpa   centrum praw kobiet   essilor   ceros   galaktyka   logo-mitco